TIN NÓNG

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Khoa Đại học Tại chức
––––––––––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 17  tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO
Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ‘Quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH

         
         
Ngày 25 tháng 12 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ‘Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học’. Thông tư này thay thế Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 02 năm 2013
          Nội dung của Thông tư xin xem chi tiết fiel đính kèm

 

KHOA ĐẠI HỌC TAI CHỨC
Trân trọng thông báo

Các file đính kèm:


Các tin nóng khác: