TIN TỨC SỰ KIỆN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

–––––––––

       Số:   /TB-ĐHKTQD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––

Hà Nội, ngày    tháng  02  năm 2014

 

 

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

NĂM 2014

 

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

 Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học; Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/04/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT  ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 55/2012/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Quyết định số 22/2001/GD-ĐT ngày 26 tháng 06 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai;

Căn cứ Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về liên kết đào tạo”;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, kế hoạch tuyển sinh năm 2014,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Thông báo và quy định công tác tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

năm 2014 như sau :

I.  HỆ ĐÀO TẠO, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

1.  Hệ đào tạo, thời gian đào tạo và văn bằng được cấp

 

Hệ

Hệ VLVH

Hệ LT từ trình độ TCCN lên trình độ ĐH

Hệ LT trình độ  TC Nghề trình độ  lên ĐH

Hệ LT từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH

Hệ LT từ trình độ  CĐ Nghề lên trình độ ĐH

Hệ Đại học để cấp bằng Đại học thư hai

Khoá

47

5

02

15

02

26

Thời gian đào tạo

4 đến 4,5 năm

2,5 đến 3 năm

3,5 năm

1,5 năm

2 năm

2,5 năm

Văn bằng cấp sau quá trình đào tạo

Đại học

 

Đại học

 

Đại học

 

Đại học

 

Đại học

 

Đại học

 

 

2. Ngành và chuyên ngành tuyển sinh

            Các ngành và chuyên ngành tuyển sinh đối với từng hệ (xem các phụ lục kèm theo)

II.      PHƯƠNG THỨC HỌC 

            Thí sinh có thể chọn một trong một trong các phương thức học sau:

1. Định kỳ học ngoài giờ hàng tuần (trong suốt khoá học) vào các buổi tối trong tuần, ngày thứ bảy và chủ nhật.

2. Định kỳ học hàng năm (trong giờ hành chính), mỗi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ từ  6 đến 8 tuần.

3. Định kỳ học hàng tháng (trong giờ hành chính), mỗi tháng học 10 ngày.

4. Đối với phương thức học định kỳ hàng năm, định kỳ hàng tháng có thể học theo hình thức 1 buổi trong giờ hành chính và 1 buổi ngoài giờ (Định kỳ - Bán ngoài giờ)

III.      ĐỐI TƯỢNG VÀ THỦ TỤC TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh đối với từng hệ (xem các phụ lục kèm theo)

2. Thủ tục hồ sơ thi tuyển sinh đối với từng hệ (xem các phụ lục kèm theo)

3. Môn thi và hình thức thi tuyển sinh đối với từng hệ (xem các phụ lục kèm theo)

4. Kinh phí tuyển sinh

            Thí sinh dự tuyển nộp các khoản kinh phí sau:

- Kinh phí đăng ký dự thi: 50.000đ/người

- Kinh phí dự thi: 300.000đ/1 thí sinh đối với hệ Đại học để cấp bằng đại học thứ hai; 400.000đ/1 thí sinh đối với các hệ tuyển sinh còn lại

Kinh phí đăng ký dự thi và kinh phí thi nộp ngay khi đăng ký dự tuyển.

5. Thời gian nhận hồ sơ, thi tuyển và khai giảng:

 

Địa điểm tuyển sinh

Thời gian các kỳ thi tuyển sinh

Thời gian

ôn văn hoá

Thời gian

nhận hồ sơ

Thời gian

thi tuyển sinh

Thời gian

khai giảng

1. Tại Trường

Tháng 6 năm 2014

12.05.2014 đến 21.06.2014

12.05.2014 đến 16.05.2014

21, 22.06.2014

05.08.2014

Tháng 10 năm 2014

22.09.2014 đến 25.10.2014

22.09.2014 đến 26.09.2014

25, 26.10.2014

01.12.2014

2. Tại các đơn vị phối hợp đào tạo

Tháng 4 năm 2014

24.03.2014 đến 26.04.2014

24.03.2014 đến 28.03.2014

26, 27.04.2014

02.06.2014

Tháng 6 năm 2014

12.05.2014 đến 21.06.2014

12.05.2014 đến 16.05.2014

21, 22.06.2014

05.08.2014

Tháng 8 năm 2014

21.07.2014 đến 23.08.2014

21.07.2014 đến 25.07.2014

23, 24.08.2014

01.10.2014

Tháng 10 năm 2014

22.09.2014 đến 25.10.2014

22.09.2014 đến 26.09.2014

25, 26.10.2014

01.12.2014

Tháng 12 năm 2014

10.11.2014 đến 27.12.2014

10.11.2014 đến 14.11.2014

27, 28.12.2014

02.02.2015

Trường chỉ tổ chức thi tuyển sinh khi có từ  100 thí sinh trở lên đăng ký vào 1 chuyên ngành của 1 hệ tuyển sinh.

6. Thí sinh trúng tuyển được xem xét cho từng kỳ thi, điểm thi, hệ tuyển sinh và ngành/chuyên ngành tuyển sinh (chi tiết xem các phụ lục kèm theo)

7. Tổ chức đào tạo

Trường sẽ tổ chức đào tạo cho mỗi chuyên ngành, phương thức học, hệ đào tạo của kỳ thi tuyển khi có từ 70 thí sinh trúng tuyển trở lên. Trường hợp thí sinh trúng tuyển ít hơn có thể đăng ký chuyển sang học chuyên ngành và phương thức học khác (theo hướng dẫn của Trường) hoặc bảo lưu kết quả thi tuyển 1 năm (tính từ ngày ghi trên giấy báo tập trung học).

Thí sinh trúng tuyển kỳ thi nào, điểm học nào được học với khoá học và địa điểm học đó.

Thí sinh trúng tuyển phải đến nhập học, khai giảng và học tập theo đúng kế hoạch ghi trên giấy báo tập trung học.

Thí sinh trúng tuyển đến nhập học chậm do ốm đau, tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tại có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên Trường có thể xét tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh vào học với khoá liền ngay sau.

Thí sinh trúng tuyển không đến nhập học, không báo cáo với Trường hoặc có thời gian bảo lưu kết quả tuyển sinh (với các trường hợp nêu trên) quá 1 năm, sau khi khoá học khai giảng 15 ngày coi như bỏ học. Trường sẽ xoá tên trong danh sách trúng tuyển.

Thí sinh nhập học phải nộp kinh phí và học phí theo quy định của Trường

Học phí được quy định riêng cho từng phương thức học, chuyên ngành và hệ đào tạo. Mức học phí được tính trên cơ sở quy định hàng năm của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục Đào tạo và sẽ được thông báo cụ thể khi báo nhập học và từng kỳ học, năm học.

 

IV. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC MỞ LỚP VÀ TUYỂN SINH TẠI CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP ĐÀO TẠO

1. Đơn vị phối hợp đào tạo phải có đủ các điều kiện:

(1) Đơn vị phối hợp đào tạo phải là các trường ĐH, trường CĐ, trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh đảm bảo được các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý đối với các ngành được đào tạo; chịu trách nhiệm quản lý học viên, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất theo yêu cầu của trường.

(2) Có văn bản của UBND tỉnh (Thành phố) hoặc tương đương cho phép (hoặc giao chỉ tiêu) liên kết đào tạo với Trường Đại học kinh tế quốc dân

(3) Có Hợp đồng liên kết đào tạo giữa trường (đơn vị chủ trì đào tạo) với đơn vị phối hợp đào tạo (theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 nam 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về liên kết đào tạo”)

2. Thủ tục liên kết đào tạo

(1) Các đơn vị có nhu cầu đào tạo phải có văn bản của UBND tỉnh hoặc tương đương (nêu rõ nhu cầu, đối tượng, phạm vi tuyển sinh, Hệ đào tạo, ngành và chuyên ngành đào tạo, phương thức học, số lớp xin mở (mỗi lớp không quá 80 người), địa điểm đặt lớp học (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax.. cơ quan, đơn vị đặt lớp học)  gửi 1 bản cho trường Đại học Kinh tế Quốc dân và 1 bản cho Bộ Giáo dục và đào tạo. Sau khi nhận được hồ sơ xin mở lớp Đơn vị phối hợp đào tạo giúp Trường tiến hành khảo sát cơ sở vật chất và các điều kiện khác... phục vụ quá trình tuyển sinh và đào tạo.

(2)  Trường có văn bản thông báo tuyển sinh.

(3) Trường cùng đơn vị ký hợp đồng đào tạo, bàn bạc cụ thể kế hoạch thực hiện và hoàn tất thủ tục tuyển sinh trước ngày thi tuyển chậm nhất là 30 ngày;

(4) Phối hợp tổ chức ôn luyện văn hoá cho thí sinh khoảng 2 đến 3 tháng trước khi thi tuyển để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh và chất lượng đào tạo.

3. Điều kiện dự thi và hồ sơ dự thi của thí sinh tại các đơn vị phối hợp đào tạo

Thí sinh dự tuyển vào các lớp tại các đơn vị phối hợp đào tạo phải có đủ các điều kiện của thông báo này; có đủ các điều kiện dự tuyển của lớp học do đơn vị phối hợp đào tạo quy định; có 2 bộ hồ sơ (theo mẫu do Khoa Đại học tại chức phát hành) giống hệt nhau, nộp tại đơn vị  phối hợp  đào tạo theo thời gian do Trường và đơn vị phối hợp đào tạo thống nhất quy định. Dự lớp ôn văn hoá do Trường và đơn vị phối hợp đào tạo tổ chức. Các nội dung khác được thực hiện như thông báo đã nêu.

 

Trên đây là nội dung tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2014. Chi tiết của thông báo và mọi thông tin có liên quan đến công tác tuyển sinh đăng trên trang Web của trường theo địa chỉ http://www.neu.edu.vn hoặc trên trang Web của Khoa Đại học Tại chức theo địa chỉ http://khoadaihoctaichuc.neu.edu.vn

Cá nhân có nhu cầu học tập, đơn vị có nhu cầu mở lớp xin liên hệ với khoa Đại học Tại chức (phòng 2, 4, 5, 6, 7- nhà 5) của Trường. Điện thoại: 3.6280280 xin các máy lẻ 5502 đến 5514.

Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và ĐT (để báo cáo);

- Các đơn vị có nhu cầu tuyển sinh;

- Các đơn vị trong trường để phối 

   hợp thực hiện;

- Lưu TH, khoa ĐH Tại chức.

 

 

 

 

 

 

Các file đính kèm:Các tin tức khác: